Konferencja programowa – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z podsumowaniem projektu nr BAY/49 7 6 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania dotacji z Środkowoeuropejskiego Priorytetu Oświatowego
Program dyskusja podczas konferencji przewiduje poniższe zespoły robocze:
 • Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
 • Ocena ex-ante potencjału rozwojowego miast Wielkopolski w kontekście projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej
 • Rozwój klastrów w Polsce
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie rozwoju eksportu i powiązań z zagranicznymi rynkami i partnerami handlowymi, w kontekście uruchamiania działania 6.1 PO IG Paszport do eksportu
 • Pomiar skuteczności implementacji celów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Symulacje Finansowe
 • Ocena postępu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 oraz identyfikacja problemów w absorpcji środków Programu
 • Analiza sprawności przepływów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Ewaluacja systemu Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Ocena instytucjonalnego i organizacyjnego przygotowania beneficjenta do opracowania i wdrażania projektu systemowego Budowa i wyposażenie Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego
 • Badanie ankietowe dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL
 • Ocena trafności doboru i efektywności programów aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL w odniesieniu do sytuacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia w województwie dolnośląskim
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006
  Fundusz zostany przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (podział wg PKD).:
 • Chów i hodowla pozostałych zwierząt
 • Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
 • Produkcja mebli biurowych i sklepowych
 • Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • Sprzedaż hurtowa obrabiarek
 • Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
 • Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: łaski oraz nowomiejski
  Upoważnieni beneficjenci to: Wilobranżowa Spółdzielnia Socjalna "ARKADIA", Rexam Szkło Gostyń S.A. , Zakłady Mięsne Mazury S.A., Artro-Med., Spółdzielnia Mieszkaniowa , "BOMEX" , Bioelektrownia sp. z o.o., E-LEARNING , Instytut Rozrodu Zwierząt i badań Żywności PAN w Olsztynie, Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o., Piekarnia Galicyjska Sp. z o.o., Terplast Sp. z o.o. Zakłady Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, DESIMO Marek Szołdrowski, VISITzakopane.pl Bartłomiej Prus, Przychodnia Weterynaryjna Dla Zwierząt Marek Pasiak
  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

  09.06.2015. 00:01